آیا می توان آدرس منزل را جهت ثبت شرکت استفاده کرد؟

کاربری ملک و آدرس ارائه شده جهت ثبت شرکت توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استعلام نمی شود،بنابراین میتوان ازهر آدرسی به این منظوراستفاده کردبه این شرط که آدرس صحیح بوده ووجود خارجی داشته باشد زیراسامانه اداره ثبت شرکتهااز طریق استعلام لحظه ای ازاداره پست صحت آدرس رااز این نظربررسی مینماید.

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱