انحلال شرکت درموارد زیر انجام می گردد:

  1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یاانجام آن غیرممکن شده باشد.
  2. درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراین که مدت قبل از انقضاء تمدیدشده باشد.
  3. درصورت ورشکستگی.
  4. درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
  5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.
  6. انحلال شرکت درصورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

درمواردزیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت راازدادگاه بخواهد:

  1. درصورتی که تایکسال از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد ونیزدر صورتی که فعالیت های شرکت درمدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
  2. درصورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تاده ماه ازتاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد.
  3. درصورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت طی مدتی زائد برشش ماه بلامتصدی مانده باشد.
  4. درمورد بندهای یک و دو ماده۱۹۹ درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود ویا رای به انحلال شرکت ندهد.

موارد انحلال و تصفیه

امر تصفیه بامدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یامجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقررداشته باشد. 

درصورتی که به هرعلت مدیرتصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هرذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد. درمواردی که  به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه رادادگاه ضمن صدور حکم انحلال  تعیین خواهد نمود. شرکت به محض منحل درحال تصفیه محسوب می شود وباید دردنبال نام شرکت همه جا عبارت«درحال تصفیه» ذکرشود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده ۲۰۷این قانون باید ظرف مدت پنج روزاز طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت درآن نشر می گردد آگهی شود. درمدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.

ازتاریخ تعیین مدیریا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته وتصفیه شرکت شروع می شود.مدیران تصفیه بایدکلیه اموال و دفاتر واوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند.مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات لازم راجهت امر تصفیه حتی ازطریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدودکردن اختیارات مدیران تصفیه باطل وکان لم یکن است.

انحلال دارای شرکت درحال تصفیه کلا یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه ویا به ارقاب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است.هرنقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱