ثبت شرکت سهامی خاص

انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت: شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایهي آن منحصراً توسط مؤسسین،
تأمینگردیده و سرمایهي آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد
سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام
شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۶ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

ثبت شرکت سهامی عام

انواع ثبت شرکت، شرکت سهامی عام،شرکتی بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه ي آن به سهام،
تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین میشود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید
از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی
عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ي اوراق و اطلاعیه ها و آگهی هاي شرکت به طور
روشن و خوانا قید شود.،

مدارك لازم جهت تأسیس

انواع ثبت شرکت:۱ (دو نسخه اظهارنامه
۲ (دو نسخه اساسنامه
۳ (دو نسخه صورت جلسه ي مجمع عمومی مؤسسین
۴ (دو نسخه صورت جلسه ي هیأت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
۵ (آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ي تعیین شده
۶ (فتوکپی شناسنامه ي مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه ي برگ نمایندگی، الزامی است.)
۷ (گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵ %سرمایه ي شرکت
۸ (ارائه ي مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

انواع ثبت شرکت:شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجاري تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه
سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایهي خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام
شرکت باید عبارت ‹‹با مسئولیت محدود›› قید شود

تعریف شرکت تضامنی

انواع ثبت شرکت:شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص براي امور تجاري بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل
میشود. اگر دارایی شرکت براي تأدیهي تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر
قراري که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت
تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

انواع ثبت شرکت:شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که براي امور تجاري تحت نام مخصوصی بین یک یاچندنفر شریک ضامن و یک یاچند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل میشود. شریک ضامن، مسئول کلیهي قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایهاي است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاي ضامن، قیدشود

تعریف شرکت مختلط سهامی

انواع ثبت شرکت: شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکاي سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامنتشکیل میشود. شرکاي سهامی کسانی هستند که سرمایهي آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوي القیمه درآمده ومسئولیت آنها تا میزان همان سرمایهاي است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایهي او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیهي قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت«شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاي ضامن قید شود .

تعریف شرکت نسبی

انواع ثبت شرکت: شرکت نسبی شرکتی است که براي امور تجاري، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل میشود و مسئولیت هریک ازشرکا به نسبت سرمایهاي است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی ازشرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «و برادران» ضروري است .

ثبت شرکت تعاونی

انواع ثبت شرکت: به موجب مادهي۱۷ قانون تجارت جمهوري اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱ %سرمایهي آن به وسیله ي اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداريها، شوراهاي اسلامی کشوري، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهاي عمومی میتوانند جهتاجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایهي شرکتهاي تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

تبصره: در مواردي که دستگاههاي دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایهگذاري دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق مادهي ۲۶ همان قانون: «تعاونیهاي تولیدي، شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزي، دام داري، دام پروري، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستایی و نظایر اینها فعالیت مینمایند» و به موجب مادهي ۲۷» :تعاونیهاي توزیع، عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدي و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند». تبصره ي ماده ي ۲۸ :«تعاونیهاي موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات میتوانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.