شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دونسخه نوشته شده باشد تشکیل می شود. یکی از نسختین به طوری که در ماده ۵۰مقرر است ضمیمه اظهارنامه مدیرو دیگری در مرکز اصلی آن ضبط خواهد شد.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

شرکت بایددارای اساسنامه ای باشد که نکات ذیل مخصوصا درآن تصریح بشود:

 1. اسم و مرکز اصلی .
 2. موضوع .
 3. مدت شرکت در صورتی که برای مدت معینی تشکیل بشود.
 4. مقدار سرمایه و مقدار قیمت سهام.
 5. نوع سهام(که سهام با اسم است یا بی اسم) عده هرنوع از سهام و تعیین این که سهام با اسم و بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شوددر صورتی که این تبدیل اساسا پذیرفته باشد.
 6. هیات های اداره و تفتیش.
 7. عده سهامی راکه مدیران باید به صندوق بسپارند.
 8. مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رای صاحبان سهام و طریقه شور و اخذرای.
 9. مطالبی که برای قطع آن در مجمع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
 10. طرز ترتیب صورت حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
 11. طریق تغییر اساسنامه.
تشکیل شرکت

تشکیل شرکت های سهامی محقق نمی شود مگر بعد از این که تادیه تمام سرمایه تعهد شده باشد به علاوه هرگاه سهام یا قطعات آن زائد برپنجاه ریال نباشد تعهد کنندگان باید تمام وجه را تادیه نمایند والا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقدا بپردازند ودر هرحال وجهی که پرداخته می شود نباید کمتر از پنجاه ریال باشد. چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماما باید تحویل شود. موسسین بایدپس از تعهدپرداخت سرمایه و تادیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی را دعوت نمایند. این مجمع اولین مدیرها و کمیسر هایی را که به موجب ماده ۶۲ مقرر است معین می کند. هرگاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیرنقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد می شود امر به تقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می گیرد.  

مجمع عمومی

مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات موسسین اظهار رای و اولین مدیرها و مفتشین را انتخاب می نماید باید از یک عده صاحبان سهامی مرکب شود که لااقل نصف سرمایه رادارا باشند. اگر در مجمع عمومی عده ای که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع موقتی خواهد بود. در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت می شود و اگر پس از آنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان ومنتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی می شود مشروط براین که در مجمع جدید عده ای حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه رادارا باشند.

مدیرها و وظایف آنها

شرکت سهامی به واسطه یک یا چندنفر نماینده موظف یا غیرموظف که ازمیان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده وقابل عزل می باشنداداره خواهد شد.

در صورتی که چندنفر به سمت مدیر معین شده باشند باید یک نفر از میان خود به سمت ریاست انتخاب کنندرئیس مزبور وهریک از مدیران می توانند درصورتی که اساسنامه اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود معین کنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.

مسئولیت مدیر درمقابل شرکاء همان مسئولیتی است که  وکیل درمقابل موکل دارد.

مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند.این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکا یا منفردا” بر شرکت وارد شود.سهام مذکوره بااسم بوده وقابل انتقال نیست و به وسیله مهری که برروی آنها زده می شود غیرقابل انتقال بودن آنها معلوم ودر صندوق ودیعه خواهدماند.

مدیرها نمی توانندبدون اجازه مجمع عمومی درمعاملاتی که باشرکت یابه حساب شرکت می شودبه طورمستقیم یاغیرمستقیم سهیم شوند ودرصورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه ساله به مجمع عمومی بدهند.

وظایف مدیران