مثل هرکاری استعلام برند نیز قواعد خاصی دارد که یکی از آن ها غیرتکراری بودن نام و حتی علامتی است که شما قصد ثبت آن را دارید، به این معنی که قبل از شما کسی آن نام و علامت را به ثبت نرسانده باشد.و هچنین طبقات مختلف دارد که شما می توانید از وجود تشابه در همان طبقه کالایی که قصد ثبت را دارید، مطلع شوید.قبل ازثبت می توان ازتمامی برندهای ثبت شده در۴۵ طبقه کاری مطلع شد.دربرخی مواقع ممکن است یک برندرامختص کالا ویا خدماتی خاص بدانیم و بخواهیم از همان نام در کالا یا خدماتی دیگر استفاده کنیم. لذا با استعلام برند قبل ازثبت، ازثبت آن برنددر طبقات دیگرنیز مطلع می شویم ونیازی نیست که برای آن اظهارنامه ای دیگرتنظیم کنیم.

با وارد کردن نام برند خود در این فرم منتظر تماس کارشناسان ما شوید