مدارک لازم برای ثبت شرکت (دو برگ اظهارنامهي تکمیل شدهي شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیهي سهام داران
۲ (دو جلد اساسنامهي شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیهي سهامداران
۳ (دو نسخه صورت جلسهي مجمع عمومی مؤسسین که به امضاي سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۴ (دو نسخه صورت جلسهي هیأت مدیره که به امضاي مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
۵ (فتوکپی شناسنامهي کلیهي سهامداران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستري)
۶ (ارائهي گواهی پرداخت حداقل ۳۵ %سرمایهي شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است
تذکر: درصورتی که مقداري از سرمایهي شرکت، آوردهي غیرنقدي باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائهي تقویم نامهي
کارشناس رسمی دادگستري، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایهي شرکت قرار داده شود؛ ارائهي اصل
سند مالکیت، ضروري است
۷(ارائهي مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس ادارهي ثبت شرکتها.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱ (دوبرگ تقاضانامهي ثبت شرکتها با مسئولیت محدود
۲ (دوبرگ شرکت نامه
۳ (دو نسخه از اساسنامه
۴(دو نسخه صورتجلسهي مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
۵ (فتوکپی شناسنامهي شرکا و مدیران و ارائهي مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک لازم برای ثبت شرکت:الف )مدارك لازم جهت کسب اجازه ي پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکتها:
۱ (دو نسخه طرح اظهارنامه  ي شرکت سهامی عام
۲ (دونسخه طرح اساسنامهي شرکت سهامیعام
۳ (دو نسخه طرح اعلامیه ي پذیرهنویسی
۴ (گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
۵ (فتوکپی شناسنامه ي مؤسسین  )

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱ (دو برگ تقاضانامه
۲ (دو برگ شرکتنامه
۳ (دو نسخه اساسنامه
۴ (فتوکپی شناسنامهي شرکا
۵ (مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارك لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

۱ (یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
۲ (یک نسخهي مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
۳ (اسامی شرکت یا شرکاي ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارك برای ثبت شرکت مختلط سهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱(یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
۲ (یک نسخهي مصدق از اساسنامه
۳ (اسامی مدیر یا مدیران شرکت
۴ (نوشتهاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
۵ (سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴
۶(نوشتهاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایهي نقدي شرکاي ضامن و تسلیم تمام سرمایهي غیرنقدي با
تعیین قیمت حصههاي غیرنقدي

مدارك لازم برای ثبت شرکت نسبی

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱ (یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
۲ (یک نسخهي مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

۱ (صورت جلسهي تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادي و اسامی اعضا و هیأت مدیرهي منتخب و بازرسان و
مدیرعامل شرکت
۲ (اساسنامهي مصوب مجمع عمومی
۳ (درخواست کتبی ثبت
۴ (طرح پیشنهادي و ارائهي مجوز وزارت تعاون
۵ (رسید پرداخت مقدار لازم التأدیهي سرمایه
۶(مدارك دعوت تشکیل اولین جلسهي مجمع عمومی عادي (موضوع بند ۲ ماده ي ۳۲)
۷ (موافقتنامهي تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره ي مادهي ۵۱ )
۸ (مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند ۲۸ مادهي ۶۶ و بند ۴ مادهي ۵۱ )
– اولین هیأت مدیرهي منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی
اقدام نماید.
– لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایهي تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحلهي تأسیس
شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایهي شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میگردد که حداقل یک سوم
سرمایهي آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدي و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاي تعاونی نیز مکلفند مبلغ
پرداخت نشدهي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند

جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱