تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت‌هایی که طبق قانون٫ مشمول مالیات تکلیفی هستند الزامی است و بایستی صورت هزینه های سالانه را بر اساس استاندارد های حسابداری در آن درج کرده و در پایان سال مالیاتی در اختیار ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند تا طبق قانون مالیات های مستقیم٬ مالیات شخص حقیقی یا حقوقی محاسبه و پرداخت شود.

رد دفاتر قانونی موجب علی الراس بوده و مودی مالیاتی را از بسیاری از بخشودگی ها و معافیت ها محروم می کنند. دفاتر  قانون باید حرفه ای و درست تنظیم شود تا ضریب رد آن توسط ممیزان مالیاتی کاهش یافته و شرکت/موسسه از تسهیلاتی که به موجب قانون برای ارائه دهنده دفاتر قبول شده تخصیص یافته بهره مند شود.

 

دفاترپلمپ مالیاتی

روند پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد. به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود.سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ی ثبت شرکت ها در آن درج می شود. به این صورت امکان هیچ گونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت. در پایان هر سال مالی شرکت باید این دفترها را به اداره ی مالیات تحویل دهد، حتی اگر فعالیتی نداشته و دفتر سفید باشد.

همان طور که می دانید٫ کلیه دفاتر رسمی و قانونی  به  جز دفتر دارایی بایستی پیش از آن که چیزی در آن  نوشته شود٬ توسط اداره ثبت و اسناد٬  امضا و اوراق آن به  ترتیب شماره گذاری و با مهر سربی وزارت دادگستری  پلمپ و منگنه شود. در دفاتر قانونی٬ در صفحه اول و آخر٬ صفحات با قید تاریخ٬ مشخص و امضا شده و کلیه اعداد نیز با حروف نوشته شود. طبق قانون ۲ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی٬ کلیه دفاتر روزنامه و کل بایستی به زبان فارسی تحریر شود و قبل از ثبت هر نوع معامله ای در آن٫ طبق ماده یازده و دوازده قانون تجارت٬ توسط نماینده اداره ثبت اسناد٬ امضا و پلمپ شود.

مودیان مالیاتی بایستی دفتر روزنامه و کل خود را نگهداری و اطلاعات معاملات و هر  رویداد مالی و محاسباتی را در آن به قید تاریخ وقوع٬ درج کنند . هر نوع درآمد و هزینه و فروش دارایی های قابل استهلاک طبق مقررات بایستی  ثبت شده حتی اگر طبق ماده یازده آیین نامه تحریر دفاتر قانونی٬ از روش های الکترونیکی برای ثبت استقاده شده است.

طبق ماده ۱۱ قانون تجارت٬ کلیه مودیان مشمول مالیات تکلیفی موظف هستند تا همه یا بخشی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه خود را تحت یک شماره ردیف در دفاتر ثبت کنند. مگر این که در ستون شرح دفتر٬ نوع و تعداد آن را قید و مستند به مدارک الحاقی کنند. اگر اقلام درآمدی و هزینه ای و خرید و فروش و درامد و خرید و فروش دارایی قابل استهلاک هم مستند به مدارک باشد٬ پس از ثبت موارد در دفاتر مشاغل٫ مستندات به ترتیب شماره ردیف دفتر نگهداری شود. 

اگر دفاتر روزنامه و دفاتر کل نگهداری شود٬ کلیه معاملات و رویداد های مالی و محاسباتی مربوطه باید در همان روز وقوع٬ حسب مورد ثبت شود.
تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به قصد سوء استفاده نباشد٬ تا ۱۵ روز به تشخیص اداره مالیاتی قابل قبول بوده و بیش از پانزده روز نیز به تشخیص هیات ۳ نفری که موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم است٬ خللی در قانونی بودن دفاتر وارد نمی کند.
اگر شرکت یا موسسه شما تازه تاسیس شده است٬ تاخیر در ثبت دفتری هزینه ها تا ۳۰ روز از زمان ثبت شرکت مجاز است.
مودیان مالیاتی بایستی دستورالعمل کار با نرم افزار های مالی خود را در اختیار ماموران رسیدگی کننده مالیات جهت صدور برگه تشخیص قرار داده و مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند بایستی هر ۹۰ روز یک بار٬ خلاصه عملیات را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به سازمان مالیاتی تسلیم  کنند.
مودیان مالیاتی مکلف هستند که خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را هر  یک از سه ماهه اول تا سه ماهه سوم هر سال مالی را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان سه ماهه سوم٬ به تسلیم اداره امور مالیاتی کرده و برای سه ماهه چهارم نیز تا تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه فرصت دارند.

تحریر دفاتر قانونی با مداد یا هر ابزاری که به سهولت قابل محو شدن باشد٬ ممنوع بوده و موجب رد شدن دفاتر قانونی خواهد شد.
برای ثبت رویدادهای مالی هر سال مالی٬ باید از دفاتر همان سال مالی استفاده کرد و ثبت رویدادهای ۲ سال متوالی در یک دفتر ممنوع است.
دفاتر بایستی دستی نوشته شود نه رایانه ای.
اگر در شرکت شما از نرم افزار مالی استفاده نمی شود٬ رویداد هر روز باید در همان روز به ترتیب وقوع قید شود.
اگر دفاتر قانونی از پلمپ خارج شود٫ موجب رد دفاتر قانونی است.
اگر یک یا چند برگ شماره گذاری شده دفاتر قانونی٬ کسر شود٬ موجب رد دفاتر قانونی خواهد بود.
اگر یک یا چند رویداد در دفاتر ثبت نشود و توسط ماموریت دارایی احراز  شود٬ موجب رد دفاتر خواهد بود.
اگر تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه قید شود موجب رد دفاتر خواهدشد.
اگر تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطر ها درج شود٬ دفاتر رد می شود.
پاک کردن بخشی از دفاتر به منظور سو‌‌ٔء استفاده٬ باعث رد دفاتر می شود.

آیا در صورت خراش دفاتر٬ دفتر رد می شود؟
بله.  هر خراشی  که سبب  مخدوش شدن بخش یا کل مندرجات در دفاتر شده و قابل احراز باشد موجبات رد دفاتر را فراهم می کند.  البته در صورتی که موجب عدم قبولی ممیز شود٬ می توان رای هیات سه نفره را نسبت به قبولی دفاتر دریافت کرد.

اگر دفاتر قانونی گم شود یا به هر دلیلی در دسترس نباشد که به مامورین سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شود چه باید کرد؟
اگر از طریق مراجع قضایی اثبات کنید که گم شود و در دسترس نیست و گواهی دریافت کنید٬ تاخیر منظور نمی شود.

آیا ثبت عملیات مالی در دفاتر قانونی قبل از تاریخ پلمپ دفاتر برای ممیزی مالیات قابل قبول خواهد بود؟
خیر. موجبات رد دفاتر را فراهم می کند. مثلا اگر تاریخ پلمپ دفاتر قانونی شما ۱۰/ ۰۱/ ۹۷ بود و تاریخ شروع فعالیت شرکت / موسسه نیز ۴/ ۰۱/ ۹۷ باشد٬ ثبت عملیات مالی باید از تاریخ پلمپ باشد و در صورت درج قبل از دهم  فروردین ماه سبب رد دفاتر قانونی خواهد شد.

دفاتر قانونی و رسمی

دفتر کل و دفتر روزنامه هر دو دفاتر رسمی و قانونی هستند

دفاتر غیر رسمی

دفتر معین جزو دفاتر قانونی بوده اما غیر رسمی می باشد .

در ابتدا به تعریف دفاتر رسمی و قانونی و نحوه استفاده از انها و کاراییشان می پردازیم و سپس به سراغ دفاتر غیر رسمی خواهیم رفت .

دفتر روزنامه دفتری است که ثبت تاریخ و روز رویدادهای مالی در آن اهمیت ویزه دارد . در واقع دفتر روزنامه دفتری است که کلیه رویدادهای مالی شرکت ها و موسسات اقتصادی به ترتیب تاریخ و شماره در ان ثبت میشود . در دفتر روزنامه جزییاتی از قبیل بدهکار ، بستانکار ، شماره سند ، شرح مختصر رویداد مالی نوشته میشود .دفتر روزنامه خودش بر دو نوع است :

دفتر روزنامه عمومی : تمامی معاملات و عملیات های مالی در آن ثبت میشود .

دفتر روزنامه اختصاصی : دفتری است که به تفکیک نوع معامله مورد استفاده قرار میگیرد . مثلا دفتر روزنامه برای عملیات های مالی خرید ، دفتر روزنامه برای عملیات های مالی فروش ، دفترروزنامه پرداخت های نقدی ، دفتر روزنامه دریافت های نقدی ، دفتر روزنامه پرداخت های غیر نقدی و چک ، دفتر روزنامه دریافت های غیر نقدی و چک و غیره

ثبت اطلاعات مالی و عملیات ها ی مربوط به ان باید با دقت و حفظ شرایط قانونی در این دفاتر صورت گیرد در غیر این صورت ممکن است توسط بازرسان مالیاتی مشمول جریمه گردد برای همین کلیه صاحبان مشاغل که ملزم به تهیه این دفاتر هستند می توانند در خصوص نحوه نگارش و نگهداری و تحویل این دفاتر به مراجع قانونی از موسسات خدمات حسابداری مشاوره بگیرند . موسسه خدمات مالی محاسبان تلاشگر خبره می تواند در این خصوص خدمات دقیق و حرفه ای را به مشتریان خود ارائه دهد .

همانطور که اشاره گردید کلیه بنگاهها و شرکتها و موسسات اقتصادی باید دارای دفتر روزنامه و دفتر کل و دفتر معین باشند علت اصلی ان در واقع می تواند موارد ذیل باشد :

وضعیت هر یک از حسابها را به لحاظ بدهکاری و بستانکاری و مانده حسابها نشان می دهد.
یک سند رسمی برای کاهش اشتباهات حسابداری در خصوص عدم ثبت معاملات و رویدادهای مالی و یا ثبت تکراری آنها و چک کردن آنها بر اساس نیاز می باشد .
دفاتر قانونی روزنامه وکل کلیه جزییات مربوط به یک رویداد مالی اعم از تاریخ ، مقدار معامله ، بدهکاری و بستانکاری را نشان می دهند .
اطلاعات مالی را به ترتیب تاریخ طبقه بندی کرده و دسترسی های بعدی به آنها را راحت می کند.

  1. در صورتی که دفاتر مالیاتی ارائه شده به ادارات ، از پلمپ خارج شده باشد و یا یک یا چند برگ موجود نباشد، دفاتر از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.
  2. در صورتی که صاحبان دفاتر ، فعالیت های مالی خود را به طور کامل در دفاتر ثبت نکنند و از درج برخی از آنها امتناع ورزند دفاتر تهیه شده رد خواهد شد.
  3. کلیه دفاتری که رویداد های مالی آن ها با استفاده از مواد پاک شونده(مثل گرافیت) تهیه شده باشد بنابر قانون رد می شود.
  4. بر طبق قانون کلیه اقداماتی هم چون: پاک کردن، تراشیدن و محو نمودن اطلاعات موجود در دفاتر منجر به رد آن ها خواهد شد.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۶ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱