کارت بازرگانی به کارتی اطلاق می گردد که دارنده آن بازرگان محسوب شده و عضواتاق بازرگانی است و می تواند به طورقانونی اقدام به واردات و صادرات به میزان بیشتراز حد معمولی که توانائی آنرا دارند اقدام نماید.

مراحل اخذآن نیزبه این صورت است که ابتدا اظهارنامه آن درثبت شرکت هاثبت وسپس به سایت مراجعه کرده و مدارک قانونی را پرینت می گیریم.

توجه

شرکتی  ویا فردی که متقاضی اخذ آن است اولا” می بایست آدرسی که می دهد دارای سندمالکیت یا اجاره نامه محضری.ثانیا” نباید مدیرعامل یافرد متقاضی سوءسابقه کیفری داشته باشد.ثالثا” چک برگشتی نداشته باشد.
(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱۴ votes, average: 4٫۹۳ out of 5)
Loading…)
 
کارت بازرگانی
 1. ثبت نام و علائم تجاری لاتین
 2. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در مناطق آزاد
 3. ثبت سفارشات و ترخیص کالا
 4. امور حق العمل کاری در گمرک
 5. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 6. ارتباط با تجار خارجی
 7. صدور ویزای تجاری
 8. صدور گواهی مبدا
 9. مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان 
 10. ثبت نام تجاری درخدمات صادرات
 11. شناخته شدن به عنوان بازرگان برای اشخاص حقیقی

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱۴ votes, average: 4٫۹۳ out of 5)
Loading…)

اصل شناسنامه وکپی کارت ملی
داشتن نشانی معتبرکه دارای اجاره نامه محضری باشد 
نداشتن سوءسابقه کیفری
نداشتن چک برگشتی
داشتن۲ ضامن دارای کارت بازرگانی یا مدرک کارشناسی

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱۴ votes, average: 4٫۹۳ out of 5)
Loading…)

 1. ارائه اصل شناسنامه مدیرعامل وکارت ملی ویک سری کپی از شرکت نامه وروزنامه رسمی.
 2. نشانی شرکت بایددارای سندبه نام یکی ازمدیران با اجاره نامه محضری باشد.
 3. مدیرعامل دارای سابقه کیفری نباشد.
 4. هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره سابقه چک برگشتی نداشته باشند.

ابطال اختیاری
در مواردی که اشخاص دارنده کارت بازرگانی خودشان بخواهند از دریافت کارت انصراف دهند، با ارائه مدارک مربوطه به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات و یا سازمان های بازرگانی استان ها، می توانند تقاضای ابطال کارت را نمایند.
ابطال اجباری
۱٫ زمانی که کارت بازرگانی صادر شود و بعد از ان مشخص گردد که دارنده کارت فاقد یکی از شرایط دریافت کارت میباشد.
۲٫ زمانی که اشخاص دارای کارت بازرگانی مرتکب جرائمی از قبیل قاچاق و… شوند.

◄باید توجه داشت که صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابل است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

تهيه اظهارنامه وصدور کارت

کارت بازرگانی

متقاضي جهت اخذ كارت بازرگاني به اداره ثبت شركتها مراجعه و نسبت به اخذ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاري اقدام مي نمايد و آن را به اتاق بازرگاني به كارشناس واحد صدور كارت تحويل مي دهد و متقاضي جهت دريافت عدم سوء پيشينه كيفري از مراجع ذيربط اقدام مي نمايدو بعد از تكميل فرم هاي داده شده، توسط كارشناس مربوطه بررسي و پرونده جهت انطباق شرايط متقاضي كارت ، ضمن تكميل فرم گردش كار كارت بر حسب مورد مراحل تشكيل و بررسي پرونده خاتمه مي يابد. بعد از تكميل فرمها نسبت به صدور كارت مورد تقاضا،اقدام ميگردد.

ضمناً لازم به ياد آوري است جهت سهولت در صدور كارت بازرگاني و در جهت كسب رضايت ارباب رجوع براي جلوگيري از رفت و آمدهاي زائد كارشناس مربوطه به صورت مستقل در اتاق بازرگاني مستقر گرديده و تمام اختيارات صدور كارت بازرگاني از طرف رئيس سازمان بازرگاني به ايشان تفويض شده است.

در صورتيكه متقاضي شخصي حقيقي باشد و درخواست صدور كارت بازرگاني را داشته باشد مدارك مورد نياز مندرج در فرم مدارک مورد نياز را تهیه مينمايد و بعد جهت دريافت گواهي بانكي فرم FR43 (فرم الف)را تكميل و به بانكي كه در آن حساب جاري دارد مراجعه می نماید و فرم مذكور توسط بانك تكميل و تائيد مي گردد. سپس فرم اطلاعات خواسته شده به زبان انگليسي و فارسي به شماره  FR44  را تكميل و سپس متقاضي فرم ج مشخصات فردي و اعلام معرفین به شماره سند FR45 را تكميل و به تائيد دو نفر از معرفين در محل مربوطه در فرم مذكور مي رساند. بعد متقاضي جهت تكميل فرم تعهد نامه دريافت كارت بازرگاني به شماره سند FR46  (فرم د)  به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي نمايد.سپس متقاضي، فرم مشخصات بازرگاني اشخاص حقيقي به شماره سند FR47  را تكميل و همراه با ساير فرمها و مدارك مورد نياز در فرم FR42 به  واحد صدور كارت تحويل مي نمايد. بعد از بررسي  مدارك كارت بازرگاني به متقاضي صادر مي شود.

 متقاضي ضمن مطالعه فرم FR49 علاوه بر تهيه مدارك مندرج در فرم ياد شده نسبت به تكميل  فرم مشخصات بازرگاني اشخاص حقوقي به شماره سندFR50   در دوبخش اقدام مي نمايد. سپس اطلاعات خواسته شده به زبان فارسي انگليسي در فرم شماره FR51  تكميل مي گردد.سپس فرم گواهی بانكي به شماره FR43 (فرم الف) در بانك نكميل و سپس با تكميل فرم تعهد نامه دريافت كارت بازرگاني به شماره سند FR46 (فرم د)، ضمن مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي و بعد از تائيد، همراه ساير مدارك به واحد صدور كارت بازرگاني تحويل مي نمايد و نسبت به صدور كارت بازرگاني توسط كارشناس مربوطه اقدام مي گردد.

بررسي نهايي توسط كارشناس

 فرمهاي گردش كار بعد از تكميل شدن كليه فرمهاي ذكر شده در بالا توسط متقاضي، به كارشناس مربوطه تحويل و حسب مورد فرم گزارش كار در ابتداي پرونده الصاق مي گردد. براي صدور كارت بازرگاني افراد حقيقي فرم گردش كار شماره FR53  تكميل ميشود.براي صدور كارت بازرگاني افراد حقوقي فرم گردش كاراشخاص حقوقي به شماره سند  FR55 و براي تمديد كارت بازرگاني افراد حقيقي فرم گردش كار به شماره سند FR54 و براي تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقوقي فرم گردش كار FR56  تكميل مي گردد و پس از آن كارتهاي برحسب مورد صادر و يا تمديد مي گردد

داشتن حداقل ۲۳ سال تمام  ۲ – داشتن ۳ سال سابقه فعالیت تجاری یا  تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی با ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید۳ – عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن رابطه استخدامی با قوای سه گانه۴ – نداشتن سوءپیشینه کیفری۵– داشتن کارت پایان خدمات یا معافیت دائم۶– داشتن حساب جاری در یکی از بانکهای داخلی ۷– داشتن محل مناسب۸– داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی تجاری(ملکی یا استیجاری)

شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و درحد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده

ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده

پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه

کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط ودر حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده 

کالاهایی که ورود و صدور آن ها ، به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

مجوزی است که دارنده آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی اجازه دارد به امر تجارت خارجی بپردازد و به طور قانونی اقدام به واردات و صادرات نماید.

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

۵/۵
ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱