برای دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی مراحل زیر را انجام می دهیم:

۱ -اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( براي دریافت اظهارنامه به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx مراجعه نمایید.

۲ -در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي
سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
۳ -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
۴ -فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
۵ -ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارتبازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی
۶ -روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنیبایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.)
۷ -اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
۸ -اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۹ -اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط ادارهدانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱۶ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

تبصره:

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و
ارتباطات ( ICT ( ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می
باشند .
تبصره ۲ : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت
می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه
نمایند .
تبصره ۳: افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با
درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

۱۰-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۱۱ -داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۲-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با
تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط
لازم برابر بند ۱ و یکی از شرایط مندرج در بندهاي ۲ الی ۸ شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان که
در همین قسمت دردسترس می باشد با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است ) به همراه اصل دسته چک .

کارت عضویت اتاق بازرگانی

مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

۱ .برای دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی اشخاص حقیقی ابتدا اصل فرم منشورعضویت امضاء شده توسط متقاضی ( نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه نمی باشد ).
۲ .اصل کارت ملی (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات
الزامی میباشد).
۳ .اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۴ .اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان .
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۵ .اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( براي دریافت
(.فرمائید مراجعه http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx سایت به اظهارنامه
۶ .ارائه یکی از مدارك ذیل:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه ).
ب- اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه.)
ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس
اظهارنامه )
تذکر: لازم به شرح است که امکان صدور بیش از یک کارت عضویت براي یک آدرس مشخص امکان پذیر نمی باشد.

کارت عضویت اتاق بازرگانی

ارائه درخواست کتبی به اتاق.
ابطال اظهارنامه دفاتر بازرگانی
ارائه اصل کارت به اتاق

درصورت مقفقود شدن کارت:

اعلام مفقودی در روزنامه کثیر الانتشار.
ارائه درخواست کتبی جهت دریافت کارت المثتی.

جهت دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱